Foarútgong

Net nei de video-stream op dyn kompjûter sjen, yn pleats fan net nei it programma op ‘e tillefyzje sjen.


[x]#165 fan vrijdag 15 maart 2002 @ 14:10:55


© eamelje.net 2001-2019. Alle rechten voorbehouden

ien réaksje

lieuwe  op 16 maart 2002 @ 14:18:03

Wat betsjut, dat de kompjoeter ek al in gewoan meubelstik wurden is.