De Stichting Elektroanyske Letteren Fryslân

Wêr ûnder oaren te besteljen of op te heljen is:

Nietzsche’s Jenseits von Gut und Böse yn it Frysk;
En Dat sei Zarathustra;
Gorter’s Maaie;
Erasmus’ Lof fan de healwizens;

Dat “dwaasheid/stultitiae” oerset is mei “healwizens” betsjut fansels dat it hjir om litteratuer giet; boeketaal.


[x]#534 fan woensdag 12 mei 2004 @ 16:28:42