Hoe doorzie ik politiek theater?

Uit de kabinetsreactie op het Rapport Commissie van Onderzoek Besluitvorming Irak is vooral de paragraaf ‘lessen geleerd’ aardig.

  1. In het coalitieakkoord dat ten grondslag ligt aan het huidige kabinet is bepaald dat een adequaat volkenrechtelijk mandaat is vereist bij deelname aan een missie met Nederlandse militairen. Het kabinet bevestigt expliciet dat dit ook geldt voor het geven van politieke steun door Nederland in situaties dat andere landen vergelijkbare missies ondernemen.

Dit betekent: als Amerika maar kuchtte, kwamen wij al blind aanstormen met een zakdoek. Misschien is gewoon aan komen lopen beter.

  1. Wanneer de inzet van de krijgsmacht betrekking heeft op bescherming van het eigen bondgenootschappelijk grondgebied alsmede de handhaving of bevordering van de internationale rechtsorde, zal het kabinet de Tweede Kamer zoveel mogelijk langs de lijnen van het Toetsingskader informeren.

Dit betekent: maar als Amerika weer aan uitbreiding van zijn imperium doet, en wil dat wij meedoen, krijgt u daar opnieuw niets over te horen.

  1. Het kabinet kan zich voorstellen dat, zoals inmiddels bij Afghanistan gebruikelijk, vaker en meer specifieke informatie vertrouwelijk aan de Kamers wordt verstrekt (waaronder aan de CIVD).

Dit betekent: wij hebben u altijd slecht of niet geïnformeerd.

  1. De minister van Buitenlandse Zaken zal een aparte positie van volkenrechtelijk adviseur op zijn ministerie instellen.

Dit betekent: als onze grote vriend de VS ergens binnenviel, maakte dat hele Volkenrecht toch niets uit. Dus interesseerde ons dat nooit.

  1. Het kabinet onderschrijft het belang om informatie van beide inlichtingen- en veiligheidsdiensten op een goede manier in beleidsnotities, ministerraadstukken en brieven aan de Kamers te verwoorden.

Dit betekent opnieuw: we hebben u altijd slecht of niet geïnformeerd.

  1. Het kabinet onderschrijft tevens dat informatie van buitenlandse inlichtingendiensten niet rechtstreeks naar ministeries behoort te gaan zonder tussenkomst van de AIVD of de MIVD.

Dit betekent: wij luisteren altijd alleen naar wat ons goed uitkomt. Jammer dat dit nu is uitgekomen.

  1. Het kabinet herbevestigt de regel dat ambtelijke notities met afwijkende meningen over belangrijke onderwerpen de politieke leiding dienen te bereiken.

Ook dit betekent: wij luisteren altijd alleen naar wat ons goed uitkomt. Jammer dat dit nu is uitgekomen.

  1. Het kabinet overlegt graag met de Kamers over het geconstateerde spanningsveld tussen vereiste afstemming in de ministerraad enerzijds en het tijdig voldoen aan verzoeken van de Kamers anderzijds.

Dit betekent: ja wij begrijpen dat er nog éen of twee voorstellingen aan politiek theater zullen volgen over dit rapport. Maar wij hebben lekker een Kamermeerderheid, dus hebben al uw tegenwerpingen toch geen nut.


[x]#7187 fan dinsdag 9 februari 2010 @ 14:42:47


© eamelje.net 2001-2019. Alle rechten voorbehouden