Sitaat fan ’e dei | 0410

De televisy hat omraak bydroegen ta de emansipaasje fan de domkoppen, tinkt my.

Rink van der Velde, ‘Brief oan myn pakesizzer’


[x]#7361 fan zaterdag 10 april 2010 @ 00:00:00