Sitaat fan ’e dei | 0131

Is dit no wat wy as skriuwers fan de beropsfriezen werom krije? Myn negoasje foar nul euro ferkwânselje en yn in bus lizze? Wa hat dêr tastimming foar frege? Wol ik myn boeken, dêr’t in soad tiid, wurk en nochris tiid yn sit, brûke litte foar dizze minachting fan de produsinten fan skreaune Fryske kultuer, de skriuwers? Sa fan: It produkt is der dochs wol, wy kinne der mei dwaan wat we wolle?

Ferdinand de Jong, ‘Boeken fan Fryslân, boeken foar neat’


[x]#11661 fan zaterdag 31 januari 2015 @ 23:00:00


© eamelje.net 2001-2019. Alle rechten voorbehouden

2 kommentaren

Gelkinghe  op 2 februari 2015 @ 19:26:27

Tja, hij wil niet om de hete brij heen dansen, maar komt pas in de zesde alinea tot de kern.

Natuurlijk had men hem om toestemming moeten vragen.

eamelje.net  op 2 februari 2015 @ 19:42:15

Dat. En vervolgens is de vraag of er per se nieuwe boeken gratis moesten worden verspreid via Qbuzz.

Tegelijk is een probleem dat er weinig handel zit, in de meeste Friese boeken. Nogal wat ligt binnen twee jaar voor éen à twee euro op de braderie.

Ziet ook: http://boeklog.info/2013/10/12/sondelfal/