Sitaat fan ’e dei | 0318

Ach, gean der dochs mar efkes hinne. Oars is it ek sa sneu foar de lju fan it stimburo. Mar doch mar wat. Makket net safolle út. It belied yn Fryslân feroaret net. It belied fan it wetterskip ek net. […]

Eelkes Weblok

Boeklog over Eelke Lok [En de Provinciale Staten].


[x]#11755 fan woensdag 18 maart 2015 @ 09:28:13