Sitaat fan ’e dei | 0611

Han van de Velde fan de Fryske Akademy pleite derfoar om it Frysk as skriuwtaal oer te jaan en alle omtinken op it behâld fan ’e sprektaal te rjochtsjen. “Het nog leren lezen en schrijven is een verloren zaak”, sa sei er.

‘Fryske taal leit der raar hinne’


[x]#12482 fan zaterdag 11 juni 2016 @ 21:00:00


© eamelje.net 2001-2019. Alle rechten voorbehouden