Sitaat fan ’e dei | 1127

Fryslân is net allinnich oersaai, it is ek in grut yndustriegewest dat tafallich in griene kleur hat.

Jaap Krol, ‘Megalomaan’


[x]#13483 fan maandag 27 november 2017 @ 17:15:40


© eamelje.net 2001-2018. Alle rechten voorbehouden