Sitaat fan ’e dei | 1127

Fryslân is net allinnich oersaai, it is ek in grut yndustriegewest dat tafallich in griene kleur hat.

Jaap Krol, ‘Megalomaan’


[x]#13483 fan maandag 27 november 2017 @ 17:15:40


© eamelje.net 2001-2018. Alle rechten voorbehouden

eamelje sels

XHTML: In bytsje HTML is tastien: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>